Sąlygos ir garantijos

Sąlygos ir garantijos

„DressUp.LT“­ garantuoja, kad Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai teikti mūsų siūlomas paslaugas. Be Jūsų raštiško leidimo duomenys jokiais būdais nebus parduodami ar perduodami trečioms šalims.

  Bendrosios nuostatos

      1. „DressUp.LT“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė, „DressUp.LT“) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą įsigyti prekių „DressUp.LT“ parduotuvėje internete adresu www.DressUp.LT. Parduotuvė dirba pagal individualios veiklos pažymą, Nr. (34.54-32.3.1)-T45-36; tel. pasiteiravimui - +370-628-08080, el. paštas: info@dressup.lt

      2. „DressUp.LT“ turi teisę koreguoti parduotuvės taisykles. Klientui apsiperkant parduotuvėje, įskaitant ir užsakymo vykdymą, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

      3. „DressUp.LT“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  Privatumo politika

      1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš parduotuvės, turi užsiregistruoti „DressUp.LT“ internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį, „DressUp.LT“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti „DressUp.LT“ informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

      2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. „DressUp.LT“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „DressUp.LT“įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

       3. Klientas, užsiregistruodamas „DressUp.LT“ parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis turi teisę užsakyti prekes „DressUp.LT" parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, t.y. turi teisę arba iš viso neaptarnauti asmenų su tokio Kliento prisijungimo duomenimis arba neatsako prieš Klientą, jei tretieji asmenys įsigyja prekių Kliento vardu parduotuvėje.

      4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant „DressUp.LT“ parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

      5. „DressUp.lt“  patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

      6. Klientas įsipareigoja nedelsiant pranešti „DressUp.LT“ apie prisijungimo duomenų dingimą ar vagystę. Gavus atitinkamą Kliento pranešimą „DressUp.LT“ įsipareigoja per protingą terminą užblokuoti dingusius/pavogtus Kliento prisijungimo duomenis, kad jais negalėtų pasinaudoti tretieji asmenys be Kliento žinios.

  Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

       1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

       2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. „DressUp.LT“  patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

       3. Toliau Klientas turi pasirinkti atsiskaitymo „DressUp.LT“ parduotuvėje būdą.

      4. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „DressUp.LT". Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo, tačiau iki jo vykdymo pradžios (apmokėjimo).

      5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas „DressUp.LT“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta krepšelyje nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai „DressUp.LT“ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

      6. Klientui pateikus užsakymą, „DressUp.LT“ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys prekių pristatymui.

      7. „DressUp.lt“ gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš Kliento banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir „DressUp.LT“ vykdymo pradžios momentu.

      8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas „DressUp.LT“ duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

      9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

     10. Sutartis sudaroma ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.
   
  Garantijos ir prekių kainų nustatymas

      1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės parduotuvėje. Jei Klientas abejoja dėl pasirinktos prekės savybių, jis privalo kontaktuoti su „DressUp.LT“ ir prieš perkant prekę įsitikinti, kad jos savybės atitinka Kliento suvokimą ir lūkesčius.

      2. „DressUp.LT“ nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus bei kt. programų ypatybių.

      3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

      4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais.

      5. „DressUp.lt“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu „DressUp.LT“, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl „DressUp.LT“ ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. „DressUp.lt“ per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

      6. „DressUp.lt“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, „DressUp.LT“ įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. „DressUp.LT“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. „DressUp.LT“ įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. „DressUp.LT“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame „DressUp.LT“.
6.4. „DressUp.LT“ visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

  Apmokėjimo tvarka ir terminai

      1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes „DressUp.LT“ parduotuvėje nurodytų būdu:
 1.1. Apmokėjimas pavaedimu - išankstine el. prekių užsakymo forma, gauta į nurodytą el. paštą, per bet kurią Lietuvos kreditinę įstaigą.
1.2. Elektronine interneto bankininkyste.

      2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik “ DressUp.LT ” gavus apmokėjimą už prekes.

  Prekių pristatymas

      1. „DressUp.lt“ įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 2 - 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymo išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai „DressUp.lt“ sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių: savaitgaliai, šventinės dienos ir pan. Tokiu atveju, „DressUp.lt“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

      2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, tikslų adresą ir visus kitus užsakymui reikiamus duomenis.

      3. Klientas įsipareigoja prekes pasiimti iš kurjerio AB „Lietuvos paštas“ asmeniškai arba priimti prieš tai užsakyme nurodytu adresu (jei už tokią paslaugą buvo prieš tai sumokėjęs) pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats pasiimti ar priimti negali, o prekės pristatytos į AB „Lietuvos pašto“ padalinį arba nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti „DressUp.LT“  pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

      4. Prekės, užsakytos „DressUp.LT“ internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos AB „Lietuvos paštas“ per 2 – 5 d. d. nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymo išsiuntimą Klientui.

      5. Klientas privalo nedelsiant informuoti „DressUp.LT“ elektroniniu paštu:
a) jeigu ilgiau kaip per 5 d. d. be išankstinio „DressUp.LT“ įspėjimo, siunta nebuvo pristatyta į kurjerio AB „Lietuvos paštas“ padalinį pagal gyvenamosios vietos deklaravimą užsakyme nurodytu adresu arba nebuvo pristatyta kurjerių tiesiogiai į namus, jei už šią paslaugą Klientas prieš tai buvo sumokėjęs nurodyta „DressUp.LT“ sumą.
b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 5 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;
c) visais atvejais nedelsiant informuoti „DressUp.LT“ jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

      6. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, „DressUp.LT“ atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
Šis punktas galioja, jei Klientas prieš tai buvo susitaręs ir sumokėjęs „DressUp.LT“ nurodytą pinigų sumą už prekių pristatymą tiesiogiai į užsakyme nurodytą vietą.

      7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai „DressUp.lt“.

  Prekių keitimas ir grąžinimas

      Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

      Kiekvieną prekę atrenkame labai kruopščiai ir atydžiai - taip įsitikiname prekių kokybe prieš išsiunčiant Jums! Tačiau, jeigu visgi norėtumėte, visas prekes galite be vargo grąžinti per 3 darbo dienas! Pinigus įsipareigojame pervesti į Jūsų sąskaitą per 14 darbo dienų nuo grąžinamos prekės gavimo! Taip pat, galite keisti nepatikusias prekes, į kitas parduodamas „DressUp.LT“ parduotuvėje!
      Grąžinant prekę, siuntimo išlaidos nėra kompensuojamos, išskyrus tuos atvejus, kai prekę gražinate dėl mūsų kaltės!
      Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo vartojamos (dėvimos, avimos ir pan.), buvo sugadintos, nebuvo išsaugotos jų vartojamosios savybės, prarado prekinę išvaizdą ar kitaip nukentėjo.
      Kai pirkėjo netenkina prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:    Visi pranešimai „DressUp.LT“ turi būti teikiami elektroniniu paštu: info@dressup.lt  arba telefonu Nr.: +370-628-08080.

 


DressUp.lt - Vardinių dėvėtų rūbų parduotuvė © 2021